Luật Bình đẳng giới – 10 năm đi vào cuộc sống

Thứ Hai, 13/11/2017, 19:21 [GMT+7]
.

 

Với mục tiêu “xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội; trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”, năm 2006, Luật Bình đẳng giới được QH khóa XII ban hành và có hiêu lực từ ngày 01/7/2007. Từ đó đến nay, hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới được xây dựng và từng bước hoàn thiện tạo hành lang pháp lý cho việc thực thi và đưa luật vào cuộc sống. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo ra một bước chuyển quan trọng trong việc đảm bảo quyền bình đẳng đối với phụ nữ.